Regulamin

 

Regulamin B2B


1. Sklep internetowy
www.tonerprinte.pl, zwany dalej Sklepem,prowadzony jest przez firmę Tonerprinte.pl Bartosz Rudnicki Dąbrowica 33, 58-508 Jelenia Góra NIP 611-224-31-36.

2. W Sklepie możliwa jest tylko rezerwacja towarów, które Kupujący nabędzie i odbierze bezpośrednio w siedzibie firmy w Dąbrowica 33, 58-508 Jelenia Góra. W sytuacji, o której mowa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru towaru w punkcie odbioru towaru w Dąbrowica 33 . Taka umowa sprzedaży nie jest umową zawieraną przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, nie znajduje więc do niej zastosowania w szczególności pkt 16 Regulaminu.

Rezerwacja towarów, o której mowa powyżej, nie jest możliwa, jeżeli chociażby jeden z zamawianych towarów należy do kategorii „Dla dzieci”.
2a. W Sklepie mogą składać zamówienia tylko podmioty gospodarcze, wcześniej zarejestrowane przez administratora strony tj. firmę Tonerprinte.pl. Sklep nie prowadzi sprzedażny detalicznej, funkcje tylko jako B2B.
3. Informacje zawarte na stronie 
www.tonerprinte.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:
 

a) Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 3 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar
 b) W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.
 c) Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.tonerprinte.pl
 d) Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej.

 
5. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 4 lit c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na  wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu
 
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
8. Kupujący nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.
 
9. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich w cenach netto do których doliczony zostanie podatek VAT,

ostateczna cena z podatkiem VAT jest podawana w posumowaniu zamówienia przed jego akceptacją. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia, zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej.

 

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie , wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej.


11. Termin dostawy zakupionego towaru wynosi 48 godzin, za wyjątkiem towarów należących do kategorii „Dla dzieci”, których termin dostawy wynosi 4 dni robocze. Terminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę zgodnie z pkt 5 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. W przypadku rezerwacji towaru zgodnie z pkt 2 zd. 2 i nast. Regulaminu, celem jego zakupu w sklepie przy ul. Kiepury 24, Kupujący ponosi koszty transportu towaru do sklepu w wysokości 10zł netto. Istnieje również możliwość zniesienia tej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy kupującym i sprzedającym.
 
12. Maksymalna wartość zamówienia to 5000zł.
 
13. Sprzedawca może odmówić przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia – bez podania przyczyny.
 
14. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Przy odbiorze w sklepie ul. Kiepury 24 – opcja dostępna w przypadku rezerwacji towaru zgodnie z pkt 2 zd. 2 i nast. Regulaminu - należność zostanie pobrana w sklepie, na zakupiony towar zostanie wystawiona FV VAT.

15. W celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji złożonego zamówienia, Kupujący podaje niezbędne dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób określony i zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 
Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 1. realizacji umowy  
 2. jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu: przesyłania informacji reklamowych drogą mailową.

 16.   Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a)     dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  
b)     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 
c)     świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  
d)     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 
 
17. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z pkt 16, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy,chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot". Po zgłoszeniu zwrotu klient otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA który powinien zostać umieszczony na liście przewozowym. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta konto lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  
18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
19. Sprzedawca nie jest producentem towarów prezentowanych w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją producenta, roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie  z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki . W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej
 
20. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży konsumenckiej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz.1176 ze zm.).
 
21. W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 20 ,Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy sprzęt na adres Sprzedawcy: Tonerprinte.pl Dąbrowica 33, 58-508 Jelenia Góra
 
22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
 
23. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://tonerprinte.pl/regulamin.html Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

 

 
Telefon:
508 527 906
 
 
Zapisz się na biuletyn informacyjny
Dopisz
 
Wypisz się
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „ ”Polityce Prywatności”

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone